Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

E.M.S. Avloppsbrunn PB

Allmänt

För att säkerställa god driftsäkerhet är det viktigt att pumpbrunnen installeras korrekt. Eventuella driftstörningar kan orsakas av felaktig inkoppling eller bristande underhåll.De vanligaste orsakerna vid driftsstörning är;

1. Att avloppet använts på felaktigt sätt vilket leder till stopp i pumpen. Se allmänna råd för mer  information.

2. Nivåvipporna blir hindrade av fettkakor eller går tungt p.g.a påbyggnad.

3. Felaktig matning till styrskåpet.

Följ nedanstående instruktioner noga!


Leverans

Kontrollera att pumpbrunnen inte har transportskador. Kontrollera att du erhållit tank med innehåll, pump, lyftkrok samt styrskåp. Montering Pumpbrunnen är avsedd för fast installation och ska monteras
enligt gällande standard för nedgrävning av plasttankar. Viktigt är att pumpbrunnen står horisontellt efter återfyllning samt omges av väldränerat material. Pumpen skall inte monteras innan tanken är nedgrävd.
Elektrisk inkoppling sker till sist.

Rotationsriktning

1-faspumpar: går alltid på rätt håll.
3-faspumpar:
• Starta pumpen och mät vattenmängden.
• Byt rotationsriktning genom att växla två faser.
• Starta pumpen och mät vattenmängden igen.
• Jämför resultaten. Störst vattenmängd ger rätt riktning.


Kulventil

Kulventilen skall vara stängd under installationen. Kulventilen är stängd när hantaget pekar 45o uppåt. Lyfthandtag används för att påverka kulventilen. Skjut ned handtaget när pumpen är inkopplad för att driftsätta anläggningen. OBS. Kulventil öppen 45o nedåt. Kulventil stängd 45o uppåt.

Backventil

Den underhållsfria backventilen är av kultyp och levereras monterad. Skulle kulan hänga upp sig kan ventilen öppnas genom locket på ovansidan. Här ges möjlighet att rengöra kulan samt backventilhuset.
Inlopp. Brunnen är försedd med markeringar där inloppet skall förläggas för att inte hindra eller skada något i brunnen.

Markeringen är förlagd ca. 500mm ovan botten. Hålet skall vara 121mm i diameter. Här monteras sedan medföljande borrmanschett för 110mm markrör. Vid installationer där inloppet påverkar vipporna skall
inkommande vatten riktas bort från desamma för att undvika felaktiga larm samt
säkerhets ställa problemfri drift. Detta görs enkelt med hjälp av lämplig böj.

Elanslutning

Elanslutningen av trefaspumpar ska utföras av behörig elinstallatör i enlighet med gällande föreskrifter.
De ska förses med ett motorskydd vilket överensstämmer med IEC 947-4-1 standarden. Se motorns märkplåt för rätt inställning av motorskydd. Enfaspumpar levereras med inbyggt motorskydd .

Viktigt

Vid byte av nätsladd ska man förvissa sig om att tätningen blir lika effektiv som före sladdbytet.
Låt alltid en behörig elinstallatör utföra sladdbytet.


Elfaran

Elektriska utrustningar som används i trånga, fuktiga och elektriskt ledande omgivningar samt i vatten
innebär en ökad risk för elskada. Därför är det väsentligt att pumpar med tillhörande anordningar
hanteras med stor försiktighet. En pump ska aldrig vidröras innan den frånkopplats.
Bryt alltid strömmen innan ni rör pumpen.