Rätt produkt till rätt pris, i rätt tid.

Djupvattenpump DX 2 – 3”

Med en rätt installerad pump är förutsättningen för en trygg och säker vattenförsörjning mycket stor. De flesta driftsstörningarna beror på orsaker utanför pumpen. De vanligaste är:

1. - Anläggningen saknar ett ordentligt motorskydd.
2. - Pumpen har körts i vatten som innehåller sand.
3. - Pumpen har körts i vatten som innehåller salt eller andra frätande ämnen.
4. - Pumpen har slagit till och från ofta. Vanligtvis på grund av fel lufttryck i tanken.

Detta leder ofta till onödiga reparationskostnader. Följ därför instruktionen noga.

Leverans
Pumpen levereras i transportsäkert emballage för att minska risken för transportskador. Undvik att utsätta pumpen för böjpåkänningar. Dessa kan skada pumpen. Den medlevererade extra dataskylten är avsedd att fästas på motorskyddet.

Monteringsdjup
Brunnen ska vara provpumpad och vattnet får inte innehålla sand. I en borrad brunn bör pumpen monteras minst 5 meter över brunnens botten. I en öppen brunn minst 0.5 meter över botten. Kontrollera med hjälp av provpumpningsresultatet att pumpen inte förmår tömma brunnen. Vattenytan måste alltid vara minst en meter över pumpens vattenintag. Finns det risk för torrkörning ska E.M.S. nivåvakt monteras.

Montering
Vid montering av koppling och rör får pumpen endast fasthållas på de därtill avsedda flata ytorna. Undvik böjpåkänningar på pumpen. Elkabel och eventuella elektrodkablar tejpas mot stigarröret. Första tejpningen görs omedelbart över pumpen, den andra och tredje tejpningen görs omedelbart över respektive under kabelskarven. Därefter tejpas på var tredje meter. Kabeln klamras på ett sådant sätt att den inte utsätts för dragpåkänning när PEM-slangen töjer sig. Ett släpp på cirka 6 centimeter mellan varje tejpning är att rekommendera. Pumpen bör säkras med en rostfri vajer. Pumpen ska hänga i PEM-slangen, inte i vajern. Den rostfria vajern används endast som säkring. Använd endast PEM kopplingar av högsta klass, typ PEM koppling E.M.S.

Backventil
Pumpen är försedd med inbyggd backventil. Vid tankmontage ska ytterliggare en backventil monteras vid tanken.

Elanslutning
Elanslutningen ska utföras av behörig elinstallatör i enlighet med gällande föreskrifter. Kontrollera att motorns eldata stämmer med elnätets. Kontrollera också att kabel och anslutningsdon är felfria. Det är av största vikt att rätt kabeldimension används. Trefaspumpar ska förses med ett snabbutlösande motorskydd av god kvalite. Utlösningstiden ska för kall motor vara mindre än 10 sekunder. Motorskyddet förinställs till 1,09 ggr motorns märkström, se motor eller kontakta E.M.S. för rätt strömstyrka. Motorskyddet justeras därefter långsamt nedåt. Denna inställning ger maximal säkerhet. Pumpar används alltid i samband med vatten, detta manar till extra försiktighet. Förvissa er om att pumpen är ordentligt skyddsjordad. Frånvaro av skyddsjord innebär livsfara. Bryt alltid strömmen innan ni rör pumpen.

Igångsättning
2-5 gäller endast trefaspumpar

1. - Stryp utloppet till ca 1/3 av full kapacitet.
2. - Starta pumpen och mät vattenmängden.
3. - Byt rotationsriktning genom att kasta om två faser.
4. - Starta pumpen och mät vattenmängden igen.
5. - Jämför resultaten. Störst vattenmängd ger rätt riktning.

När pumpen är rätt monterad startas den med utloppet strypt till en tredjedel av full kapacitet. Förekommer föroreningar i vattnet öppnas ventilen gradvis tills vattnet är helt rent.

Kabeldimension
Det är av största vikt att en tillräckligt grov kabel monteras, se tabell. De angivna kabellängderna förutsätter att spänningen vid motorskyddet, under drift, inte understiger pumpens märkspänning.

Exempel
En pump med motor 3 x 400 V på 1.5 kW ska monteras. Kabeln ska vara 150 meter lång. I tabellen för 3-fas 3 x 400 V ser vi att rätt kabeldimension är 1.5 mm2. Denna dimension klarar max 219 meter. En 2.5 mm2 klarar max 363 meter.